Tämän olemme oppineet julkishallinnon pilvihankkeista – Haasteet ja virheelliset tulkinnat

Uusien palvelujen siirtäminen pilveen vaatii uusia käyttöönottomalleja. Kun loppusuora häämöttää ja aikapaineet kasvavat, ongelmia alkaa tulla. Tietoturvaan ja alustaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan aikaa ja pilviasiantuntemusta. Virheitä voi tapahtua ja hyväksyntäkierrokset hidastavat prosessia. Aina ei myöskään ole valmiita ja hyviksi havaittuja sääntöjä, joista voisi saada osviittaa.

Siksi teemme yhteistyötä julkishallinnon kanssa ja tasoitamme tietä pilvipalveluun. Organisaatioiden omat tiimit voivat keskittyä kehittämiseen, kun me varmistamme, että käytössä on oikeanlaiset järjestelmät.

Mitä haasteita julkishallinnon IT-tiimit kohtaavat pilvipalveluun siirryttäessä?

Pilviosaaminen

Julkishallinnossa on usein huippuosaavia IT-tiimejä mutta vain rajallisesti kokemusta pilvipalvelun käytöstä. Korjausten ja päivitysten tekemisessä sekä palvelujen ylläpidossa saatetaan tarvita tukea päivittäin. Osaajista vallitsee markkinoilla kova kilpailu, eikä sisäisen henkilöstön kehittämiseen tahdo löytyä aikaa.

Siksi meidät palkataan huolehtimaan päivittäisistä toiminnoista, tekemään palvelupyyntöjä pilvialustatoimittajille, valvomaan ympäristöjä sekä tekemään pieniä muutoksia ja päivityksiä.

Usein työmme sivuaa organisaation muitakin alueita. Päättäjillä on usein vain rajallinen kokemus pilvipalveluista, joten he suhtautuvat niihin empien. Me voimme auttaa IT-tiimejä saamaan laajempaa hyväksyntää pilvihankkeille. Julkishallinnon pilvipalvelusopimuksemme on virastoille helppo, nopea ja lakisääteiset vaatimukset täyttävä hankintamenetelmä.

Pilvipalvelut ja tietoturva

IT-tiimeissä tietoturvan ja lainsäädännön kehityksen seuranta on osa päivittäistä työtä, mutta näiden tarpeiden huomioiminen pilviympäristöön siirryttäessä voi aiheuttaa haasteita.

Joissakin hankkeissa, joissa olemme olleet mukana, asiakkaalla on ollut hyvä käsitys henkilötietoihin liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista sekä pilvipalvelulta edellytettävistä ominaisuuksista, mutta päätökset lainsäätäjän toimesta tai pelko julkipilvipalveluiden lainmukaisesta käytöstä aiheuttavat hitautta etenemisen suhteen.

Tämän vuoksi teemme aina aluksi pilvivalmiuksia koskevan arvioinnin. Sen tietoturvaa koskevassa osiossa tarkastelemme muun muassa käytön valvontaa, uhkien havaitsemista, reagointisuunnitelmia ja salausprosesseja. Laadimme tilannekuvan organisaation nykyisestä ympäristöstä ja ehdotamme korjauksia, riskejä rajoittavia menettelyjä ja selkeitä toimenpiteitä. Tämän jälkeen alamme tuoda ympäristöön tehokkaita valvontatoimia ja parametreja, jotka hälventävät pilvipalveluun varauksellisesti suhtautuvien huolia.

Tekninen velka

Joillakin organisaatioilla voi olla paljon vanhentuneisiin palveluihin ja sovelluksiin liittyvää teknistä velkaa. Autamme näitä organisaatioita kehittämään uusia sovelluksia sen sijaan, että vanhat siirrettäisiin pilveen.

Autamme myös organisaatioita tarkastelemaan palveluvalikoimaansa ja löytämään ne palvelut, jotka ovat helposti siirrettävissä pilveen. Näin pystytään saavuttamaan paras hyöty kehittäjän näkökulmasta.

Mitä väärinkäsityksiä julkishallinnossa on pilveen siirtymisestä?

Julkisella sektorilla on nähtävissä monenlaista kehitystä pilvipalvelujen osalta. Jotkin tiimit ja organisaatiot ovat jo aidosti pilvinatiiveja; ne pärjäävät hyvin ja toteuttavat eteenpäin katsovia hankkeita.

Joissakin organisaatioissa sopeutuminen on ollut hitaampaa. Osittain tämä johtuu pilvipalveluja koskevista väärinkäsityksistä.

Liian kallista

Kyllä – pilvipalvelu voi olla kallis, jos sen annetaan olla sellainen. Meillä on kuitenkin työkalut, joilla pilvipalvelun käyttö ja resurssit voidaan optimoida ja kustannuksissa voidaan säästää. Muun muassa tämän vuoksi teemme huolellisen, mutta ajallisesti nopean arvioinnin ja pilotin (Proof of Concept, POC) yhdellä tai kahdella sovelluksella – jotta voimme osoittaa pilvipalvelun arvon ja kokonaiskustannukset konkreettisen näytön ja testausten perusteella.

Yhdysvallat vakoilee meitä

Suuret pilvipalvelujen tarjoajat ja niiden infrastruktuuri herättävät huolta erityisesti julkishallinnossa. Kolmen suuren yhdysvaltalaisen pilvialustatoimittajan (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) valta-asemaan suhtaudutaan epäluuloisesti. Monet arvelevat, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu valvoo ja käsittelee niiden ympäristöissä liikkuvaa dataa. Se ei pidä paikkaansa.

Liikkeellä on myös väärinkäsityksiä datasuvereniteetista ja datan säilytyspaikoista, ja organisaatiot suhtautuvat epäluuloisesti datan tallentamiseen Suomen ulkopuolisiin pilviympäristöihin. Todellisuudessa mitään yleispätevää ratkaisua ei ole olemassa. Toteutusmalli vaihtelee eri tekijöiden, kuten datan luokituksen ja tyypin mukaan.

Autamme organisaatioita noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja varmistamaan, että valittu datan tallennusratkaisu täyttää niiden erityistarpeet. Ja koska datajätit ovat viime aikoina investoineet Suomeen ja muualle EU:n alueelle rakennettaviin paikallisiin datakeskuksiin, voimme tarjota paikallisia ratkaisuja, jotka vastaavat organisaatioiden hybridipilvivaatimuksiin.

Liian aikaavievää

Monet ovat myös sitä mieltä, että pilvihankkeet etenevät hitaasti – erityisesti julkishallinnossa. Me olemme kuitenkin todistaneet, ettei näin tarvitse olla. Valtorin kanssa solmimaamme sopimusta voidaan soveltaa mihin tahansa suomalaiseen julkishallinnon toimijaan, joka haluaa päästä eteenpäin pilvihankkeen toteuttamisessa. Tämä yhteistyö on avaintekijä nopeassa etenemisessä.

Voimme pitää palaverin asiakkaan kanssa perjantaina ja laatia suunnitelmat valmiiksi maanantaiksi, jolloin tiimimme pääsevät töihin heti tiistaina.

Nopeiden arviointiratkaisujemme ansiosta tilannekatsaus, arviointi ja siirtymissuunnitelma saadaan tehtyä jo muutamassa viikossa.

Me autamme sinua pääsemään alkuun – tai jatkamaan siitä, missä olet nyt

Arvioinnista toteutukseen– parhaisiin käytäntoihin perustuva pilvistrategia Suomen julkiselle sektorille

Authors
Johanna Hautamäki
Ari Kuusisto
Johanna HautamäkiEngagement Director
Ari KuusistoEngagement Director
Categories
Cloud MigrationCloud SkillsData Estate ModernisationImplementing CloudSecuring CloudUncategorized

Get in Touch.

Let’s discuss how we can help with your cloud journey. Our experts are standing by to talk about your migration, modernisation, development and skills challenges.

Ilja Summala
Ilja Summala LinkedIn
CTO
Ilja’s passion and tech knowledge help customers transform how they manage infrastructure and develop apps in cloud.